תקנון ותנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

1. כל הגולש באתר ייחשב כמי שקרא תקנון זה וקיבל על עצמו את כל האמור בו.

2. הוראות תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של בית השיטה ללא הודעה מראש. הנוסח המחייב של התקנון הוא זה המפורסם באתר בית השיטה.

3. האתר נועד לספק לציבור הרחב מידע אודות פעילויותיה ומוצריה של בית השיטה. בית השיטה עשויה להפעיל במסגרת האתר קבוצות צ’אט ובלוגים וכד’ במסגרתם יתאפשר לגולשים להציג שאלות ו/או להביע דעה ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע. מסירת מידע כאמור מאת הגולשים יהיה על אחריותם בלבד.

4. בית השיטה עושה מאמצים רבים על מנת שהמידע המוצג באתר יהיה מדויק נהיר וברור, ואולם על אף מאמצים אלה ייתכנו טעויות או אי-דיוקים בתכנים שיוצגו באתר ועל כן יש לבדוק ולאמת את תוכנם בטרם עשיית שימוש בהם. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שיופיעו באתר תיעשה על אחריות הגולש בלבד ובית השיטה לא תישא בכל אחריות בין ישירה ובין עקיפה לאמור באתר.

5. השימוש בתכנים המתפרסמים באתר לרבות תכני הגולשים כפוף, להוראות הבאות:

5.1 אין לעשות שימוש בתכנים המפורסמים באתר למטרות מסחריות, ללא אישורה של בית השיטה מראש ובכתב.

5.2 אין להעתיק או להשתמש בסימני המסחר הקיימים באתר ללא אישורה של בית השיטה מראש ובכתב.

5.3 אין להציג את האתר או את תכניו באתר אחר ללא אישורה של בית השיטה מראש ובכתב.

5.4 אין ליצור קישור (Link) בין האתר ובין כל אתר אחר ללא אישורה של בית השיטה מראש ובכתב.

6. ככל שיפורסמו באתר תכני גולשים, בית השיטה תהא רשאית לפי שיקול דעתה להסיר ו/או לשנות כל תוכן גולשים באתר.

7. הגולשים באתר מתחייבים שלא לפרסם או להציג באתר כל מידע או אמרה או תוכנה המהווים לשון הרע או פוגעניים או שיש בהם משום פגיעה בבית השיטה ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו.

8. בית השיטה אינה מחוייבת בפרסום תכני הגולשים. ככל שתכני גולשים יפורסמו באתר, יעשה הדבר עפ”י שיקול דעתה של בית השיטה, לרבות בקשר עם אופן, מיקום ומשכו של הפרסום כאמור. יובהר כי כי תכני הגולשים כאמור אינם מבטאים את עמדתה של בית השיטה, ואין בפרסומם כל ערובה לתוקפם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

9. בעת העלאת ופרסום של תכני גולשים באתר, לרבות מתכונים, על הגולש להקפיד שתכנים אלה ופרסומם יהיו חוקיים, וכי יש בידיו את זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת במידע המועלה על ידו. עצם העלאתם של תכני הגולשים לאתר מהווה אישור של הגולש, כי כל הזכויות בתכנים המועלים על ידו הינם בבעלותו או כי הוא מעלה אותם תחת הרשאה כדין לעשות כן.

10. עצם העלאת תכני הגולשים לאתר בית השיטה, מקנה הגולש לבית השיטה הרשאה ללא הגבלה בזמן ובמקום לעשות כל שימוש בתכנים אלה ולרבות לעבד ולערוך אותם בכל דרך שתמצא לנכון בכל מדיה לפי שיקול דעתה. בית השיטה תהא רשאית לאפשר שימוש כאמור גם אחרים, בין בתמורה ובן ללא תמורה. בהתאם לכך, בהעלאת תכנים לאתר מוותר הגולש על כל זכות שיש לו בתכן המועלה על ידו לאתר.

11. הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו – על פי סמכותם העניינית בלבד.

12. האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. מדיניות פרטיות באתר בית השיטה מאמינה בשקיפות בכל הנוגע למידע הנאסף באתר ומכבדת את פרטיות הגולשים באתר. להלן פירוט מדיניות הפרטיות באתר בקשר עם איסוף המידע והשימושים הנעשים בו. המידע הנאסף באתר אודות גולשי האתר מתייחס למידע שנמסר ע”י גולשי האתר באופן פעיל כגון שם טלפון ופרטי קשר וכן מידע אשר מועלה לאתר ע”י הגולשים לעניין תוכן שיתופי כגון מתכוני גולשים. הפרטים אישיים שימסרו על ידי הגולשים באתר ישמשו למטרות שלשמם נמסרו הפרטים. מובהר כי אין כל חובה במסירת הפרטים והמידע כאמור והיא וולונטרית בלבד. אנו לא נשתמש בפרטים שמסרתם לצרכי משלוח דברי פרסומת אלא אם תאשרו לנו לעשות כן באופן מפורש. אם תרצו לשנות או למחוק את הפרטים האישיים שמסרתם לנו אודותיכם, וכן לעיין בהם תוכלו לעשות כן באמצעות פניה למוקד שירות הצרכנים של בית השיטה (בטלפון: 1-700-50-40-65) בשעות פעילותו או באמצעות משלוח הודעה בכתב למשרדינו כמצוין באתר. אנו מקפידים שלא לשלוח ספאם, ומשלוח דברי פרסומת יעשה בהתאם להוראות הדין (לרבות הוראות חוק התקשורת) בזק ושירודים (התשמ”ב-1982). אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות ולתקן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.

Accessibility Toolbar